Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Další významná místa

Archeologické naleziště Na zámečku

 • Adresa: Chrastavice - Plzeňský kraj

 

Archeologické naleziště Švehlova lípa

 • Adresa: Chrastavice - Plzeňský kraj

 

Archeologické naleziště Zadní háje

 • Adresa: Chrastavice - Plzeňský kraj

 

Bavůrkův kříž

volně přístupno smírčí kámen

 • Adresa:  349 53 Kokašice - Plzeňský kraj

 

Bílá vež

nepřístupná Druhá klatovská věž byla postavena r. 1581 jako zvonice nedalekého kostela.

 • Adresa: Krameriova, 339 01, Klatovy - Plzeňský kraj

 

Bohoušův vrch

volně přístupno věž, rozhledna

 • Adresa: Šibeniční vrch, 348 15 Planá - Plzeňský kraj

 

brána do sadu

volně přístupno

 • Adresa: 349 01 Stříbro - Plzeňský kraj

 

Černá věž

květen – září denně (mimo Pondělí) od 9 – 12 a 13 – 17 hodin, listopad – březen je zavřeno

Výstavbu Černé věže ukončil v roce 1557 klatovský stavitel Antonín. V roce 1853 zde byl zavěšen mohutný zvon zvonařského mistra Martina Jindry později lidově zvaný “Vondra”.

 

hradiště

Hradiště ve výrazné ostrožné poloze opevněné mohutným valem. Ca 700 m V na protějším břehu Střely na široké ostrožně jiné hradiště z pozdní doby bronzové (k.ú. Dolní Hradiště)

 

hradiště Vojenský tábor

Halštyttsko - laténské hradiště - vojenský tábor. Archeolog. památka. Hradiště o ploše 630 x 230 m opevněné na vých. straně

 

Husitská bašta

volně přístupno

 • Adresa: 349 01 Stříbro - Plzeňský kraj

 

Kamenný most

Most sloužil po dlouhá staletí na cestě z Dobřan do Chotěšova, kudy vedla stará obchodní cesta dále na západ. Po výstavbě nového silničního mostu je dnes určen pouze pro pěší a cyklisty. Most je tříobloukový, dlouhý 50 m, 4,2 m široký a 4,8 m vysoký.

 • Adresa: Dobřany - Plzeňský kraj

 

Klatovské katakomby

9 – 12 a 13 – 17, duben-září denně Krypty pod klatovským jezuitským kostelem zasvěceným Neposkvrněnému početí Panny Marie a sv.Ignácovi, dnes známé jako klatovské katakomby.

 

Koubkova brána

volně přístupno

 • Adresa: 349 01 Stříbro - Plzeňský kraj

 

Křížový vrch u Stodu


Ve výšce necelých 500 metrů se nachází kostelík přestavěný v rozhlednu, léta živořil v havarijním stavu - po delší dobu stál ve vojenském prostoru. Dnes se však věci pozvolna mění k lepšímu

 • Adresa: Stod - Plzeňský kraj

 

Latenské mohyly

Mohylové pohřebiště - zjištěno asi 30mohyl asi 2,5 km severozápadně od Kralovic, při levé strtaně silnice do Sedlce. Halštattsko-latenské mohyly.

 

Městská památková zóna

 

městské opevnění

volně přístupno Na věže v Příhradební uličce (západní část hradeb) lze vystoupit s průvodcem z Informačního centra. Příhradební ulička je v létě otevřena od 7 do 21 hodin, v zimě do 19 hodin.

 

mohylník

Severně od Nekmíř. Mohyly z doby bronzové. Mírně zvlněný terén pole při cestě z Lhotky do Brodu, místo údajně dvou mohyl (vykopané 1933). R. 1982 při povrchovém průzkumu získány zlomky pravěké keramiky, pocházející snad z rozoraných mohyl. Na stejné ploše zachyceny povrchovým průzkumem r. 1982 zbytky 5 středověkých usedlostí vesnice Štěpánovsko a keramika 13. a 14. století. Sídliště časově shodné s mohylníkem bylo zjištěno 0,5 km S od Lhotky při prameništi potůčku na S a Z svahu (Baštovi).

 

Mohylník, archeologické naleziště

 • Adresa: Milavče - Plzeňský kraj

 

 mohylové pohřebiště - asi 15 velkých mohyl

Původně snad 90 či 98 mohyl, z nichž 21 bylo v prostoru pole S od lesa. Záchranný výzkum 1986 (Baštovi): výkop pro plynovod porušil jednu z mohyl (č.2) - velké množství bronzových předmětů, organické materiály, keramika, zbytky kostí, určeno jako kultura mohylová střední doby bronzové.

 

 Mohylové pohřebiště Hádky

Celoročně volný přístup Obsah mohyl spadá převážně do kulturního období střední doby bronzové.

 • Adresa: Kornatice - Plzeňský kraj

 

 mostní věž

volně přístupno

 • Adresa: 349 01 Stříbro - Plzeňský kraj

 

 Národopisné muzeum Plzeňska

celoročně: Út - Ne: 9:00-17:00

Početné fondy Národopisného muzea Plzeňska obsahují přes 76 000 zajímavých kulturně historických a národopisných předmětů, dokumentujících všední i sváteční život našich předků ve sledované oblasti města Plzně a jejího venkova.

 

 Patton Memorial Plzeň

Út-Ne09:00-17:00, přestávka: 13:00-14:00

První muzeum v ČR otevřené u příležitosti 60. výročí osvobození města Plzně a jihozápadních Čech Americkou armádou v roce 1945 a ukončení 2. světové války v Evropě jako stálá vzpomínka na osvoboditele a nezpochybnitelný důkaz této události. Podstatnou část muzea tvoří více než 1000 vystavených exponátů ze sbírek soukromých sběratelů.

 

 Pivovarské muzeum

duben - prosinec Po-Ne 10:00-18:00 leden-březen Po-Ne 10:00-17:00

Historie vaření a kultura pití piva od nepaměti po současnost - původní právovárečný dům s gotickou sladovnou, staročeskou hospodou, ležáckými sklepy a obrazovou galerií.

 

 Pravěké hradiště.Archeologická památka.Halštattsko-latenské hradiště.

Hradiště z pozdní doby bronzové v ostrožné poloze se zachovalou částí opevnění (valy). Součást pravěkého osídlení povodí Střely.

 

 Prehistorické sídliště Kozel

Halštacko - laténské hradiště, archeologická památka. Trojúhelníková ostrožna mezi Berounkou a jejím levobřežním přítokem je přepažena na S a SZ dobře zachovalým valem, který je na ostatních stranách patrný ve formě terasy či ostré hrany. Na S straně je 30-50 m před tímto hlavním valem vymezeno menším valem a již téměř nepatrným příkopem úzké předhradí. Vnitřní val má vnější převýšení ca 3 m, šířku při patě 7 m. Celková opevněná plocha je 5,5 ha. Sondáž m. Baštových 1984

 

 Prokopská štola

volně přístupno

 • Adresa: Západní Předměstí 861, 349 01 Stříbro - Plzeňský kraj

 

 rovinné, neopevněné sídliště, archeologické stopy

Pravěká keramika zjištěna na V úpatí Vinice a z prostoru lomu na Z straně. Na SZ okraji kopce položena sonda 2,2 x 1,6 m: ve skalní rozsedlině kulturní vrstva s mazanicí, kostmi a keramikou chamské kultury a starší fáze pozdně halštatského období (m. Baštovi 1984). Pravěké osídlení zjištěno i na poli V od Skupče mezi potokem a silnicí Skupeč - Hvožďany (m. Baštovi). Ca 1 km V pozdně halštatské výšinné sídliště (k.ú. Hvožďany).

 

 rozhledna Březinka

celoročně přístupná, v letním období volně, v zimním omezeně rozhledna (slouží především pro šíření signálu mobilních operátorů)

 

Socha sv. Jana Nepomuckého na návsi

 • Adresa: Chocomyšl - Plzeňský kraj

 

 Sousoší nejsvětější trojice na náměstí

 • Adresa: Hostouň - Plzeňský kraj

 

 Šternberská hrobka

 • Adresa: Břasy - Plzeňský kraj

 

 štola sv. Anna

volně přístupno

 • Adresa: 349 01 Stříbro - Plzeňský kraj

 

 štola sv. Barbora

volně přístupno

 • Adresa: 349 01 Stříbro - Plzeňský kraj

 

 štola sv. Gottwill

volně přístupno

 • Adresa: 349 01 Stříbro - Plzeňský kraj

 

 Švédský most

Jednoobloukový most z lomového kamene. Postaven snad před r. 1379 jako součást přístupové cesty k hamru.

 • Adresa: Dobřív - Plzeňský kraj

 

 Techmania science center 

celoročně Po-Ne 9:00-19:00

Hlavolamy, hračky a hříčky s vědeckou tematikou. Pobaví, zaujmou a pomohou vám odhalit některé fyzikální zákony. Ti nejmenší si mohou zahrát na rybáře, složit barevného kohouta nebo postavit věž z Jenga kostek.

 

 tvrz

nepřístupno tvrziště s částečně dochovaným vodním příkopem

 • Adresa: Žďár, 348 15 Chodský Újezd - Plzeňský kraj

 

 tvrz

volně přístupno zbytky tvrziště s příkopem

 • Adresa: 349 53 Bezdružice - Plzeňský kraj

 

tvrz-tvrziště, archeologické stopy

Po objevení reliktu tvrziště v terénu počátkem 80. let 20. století měl absenci písemných zmínek nahradit archeologický výzkum, který zde proběhl v roce 1984. Výzkumem bylo zjištěno osídlení z konce 14. a počátku 15. století. Základy tvrze byly postaveny z lomového kamene na vápennou maltu. Ve vnitřním prostoru tvrziště byly odkryty silné destrukce zástavby s použitím stavební keramiky, popřípadě dřevohlinité zástavby na kamenný základ. Zánikový horizont tvrze lze klást nejpozději do 1. čtvrtiny 15. století.

 

vyhlídková věž Milíře

otevřena po celý rok, mimo nepříznivé počasí rozhledna, k dispozici turistické razítko

 

výšinné sídliště a hradiště

Charakteristické eneolitické výšinné sídliště a hradiště z mladšího období pravěku (pravděpodobně pozdní doby bronzové). Výrazná poloha tvořící zajímavou dvojici s nedaleko ležícím hradištěm rovněž z pozdní doby bronzové na opačném břehu Střely (Horní Hradiště). Na protějším břehu Střely ca 750 m SZ jiné hradiště Horní Hradiště

 

Zaniklá středověká tvrz Mydlná

Celoročně volný přístup.

 • Adresa: Kornatice - Plzeňský kraj

 

Západočeské muzeum v Plzni

celoročně Út-Ne 9:00-17:00

Muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878 a je jedním z největších muzeí v České republice. Sbírky obsahují kolem 2 mil. předmětů z oblasti paleontologie, zoologie a botaniky, archeologie, historie, etnografie, numismatiky, militárií, skla, porcelánu a ostatního užitého umění.

 

 zřícenina Radyně

duben a květen: So, Ne 10 - 18 h,červen - srpen: denně, mimo Po 10 - 18 h,září, říjen: So, Ne 9 - 17 h U hradu se nachází restaurace a posezení pod stromy, které je zde po celý rok. VSTUPNÉ:plné 20,- Kč, snížené 10,- Kč, rodinné 50,- Kč

 • Adresa: Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec - Plzeňský kraj

 

židovský hřbitov

 • Adresa: Poběžovice - Plzeňský kraj

 

d 20.06.2014

a ICM Plzeň

fotofotofotofotofotofoto