Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Základní školy (Plzeň - město)

Benešova základní škola

 • Info - Základní škola pro 540 žáků se sportovními hokejovými třídami. Součástí je jídelna, školní družina a kroužky (sportovní, taneční, jazykové, vaření). Nabízí zajímavé spektrum volitelných předmětů.
 • Adresa - Doudlevecká 1692/35, 30100 Plzeň - Jižní předměstí
 • Web- www.benesovaskola.cz  
 • Email - skola@benesovazs.plzen-edu.cz 
 • Telefon - 378 028 561

 

Bolevecká základní škola

 • Info - Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Je zde k dispozici přípravná třída. V této škole je možný kurz pro získání základního vzdělání dálkovou formou pomocí konzultací. Škola nabízí dětem i rodičům nadstandartní výuku a zájmovou činnost v rámci doplňkových činností (jazyky, karemika, sport, příprava na přijímací zkoušky).
 • Adresa - Náměstí Odboje 550/18, 323 00 Plzeň - Bolevec.
 • Web - www.boleveckazs.cz
 • Email- ruckovaev@bzs.plzen-edu.cz
 • Telefon - 378 028 922 (Sekretariát)

 

Masarykova ZŠ Plzeň

 • Info - Základní škola pro 580 žáků se školní jídelnou, družinou a zájmovými kroužky (výtvarný, zdravotnický, sportovní, dopravní i pěvecký kroužek). Jako první škola v Plzni zahájila výuku podle školního vzdělávacího programu Škola pro Evropu. Velká pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 • Adresa - Jiráskovo náměstí 878/10, 326 00  Plzeň - Východní Předměstí 
 • Web - www.masarykovazs.cz
 • Email - zsma@mzs.plzen-edu.cz
 • Telefon - 378 028 680

 

Soukromá základní škola Elementária, s.r.o.

 • Info - Soukromá základní škola rodinného typu, která byla založena r. 1994 a zařazena do sítě škol MŠMT ČR. Škola má celkem 9 tříd v 1. - 9. ročníku. Nízký počet žáků ve třídách (průměr 13 žáků ve třídě) umožňuje pedagogům používat individuální přístup ke každému dítěti, respektovat a podporovat jeho individuální nadání, možnosti a potřeby. Umožňuje žákům více se realizovat a mít užší kontakt s učitelem. Od 1.třídy výuka cizích jazyků.
 • Adresa - Jesenická 1262/11, 323 00  Plzeň-Bolevec
 • Web - www.elementaria.cz
 • Email - info@elementaria.cz 
 • Telefon -  377 532 510 (kancelář školy)

 

ZŠ Martina Luthera, s.r.o.

 • Info - Základní  škola pro 320 žáků s rozšířenou výukou angličtiny a družinou. Škola plně využívá všech možností elektronického systému komunikace mezi školou - žákem - rodičem, dále je vybavena nejmodernější IC technologií – notebooky, iPady, dataprojektory, audiotechnika, interaktivní tabule aj. Škola je plně otevřena dětem pohybově postiženým, dětem s poruchami učení, dětem talentovaným a  má jako přirozenou součást výuky předmět křesťanskou výchovu. 
 • Adresa - Školní náměstí 1, 318 05  Plzeň 3 - Skvrňany 
 • Web - www.sml.cz
 • Email - sekretariat@sml.cz
 • Telefon - 377 387 009

 

4. Základní škola Plzeň

 • Info - Škola je vystavěna jako bezbariérová, s možností integrace tělesně handicapovaných žáků. Škola podporuje rozvoj matematických a přírodovědných dovedností a dlouhodobě se věnuje podpoře sportu a tělovýchovných aktivit. Zahrnuje jídelnu, družinu, školní klub.
 • Adresa - Kralovická 12, 323 00 Plzeň 
 • Web - www.zs4.plzen.eu
 • Email - skola@zs4.plzen-edu.cz
 • Telefon - 378 028 350

 

Základní škola Plzeň - Škola pro tebe

 • Info - Základní škola byla založena jako příspěvková organizace, která zajišťuje výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí je školní družina a školní klub. Nabízí zájmové kroužky jako výtvarka, sportovní kroužek, později kondoční cvičení nebo kroužek Kreativ.
 • Adresa - Heyrovského 23, 301 00 Plzeň
 • Web - http://www.zshey.cz/
 • Email - info@zshey.cz  
 • Telefon - 377 377 458

 

26. Základní škola Plzeň

 • Info - Ve škole najdete odborné pracovny,školní družinu, modelovnu, kuchyňku nebo dílny. Žáci využívají malé hřiště v zadní části školy a velkou školní zahradu, kde můžou trávit i přestávky. Ve škole je velké množství kroužků. Od 1.10.2005 škola poskytuje bezplatné kurzy pro žáky z EU - přípravu na výuku v českém jazyce.
 • Adresa - Skupova 22, 301 00 Plzeň.
 • Web - www.zs26plzen.cz
 • Email - skola@zs26.plzen-edu.cz
 • Telefon - 378 028 631

 

20. Základní škola Plzeň

 • Info - Škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a tělesné výchovy se zaměřením na fotbal, volejbal, rugby a bojové sporty. Ve spolupráci s FC Viktoria Plzeň a a TJ Lokomotivou Plzeň byl otevřeny sportovní třídy se zaměřením pro chlapce – fotbal a pro dívky – volejbal. Tréninky probíhají 2 x týdně v areálu školy a jsou pod vedením odborných trenérů. Škola tím naplňuje svoji vizi, aby vzdělání a sport byl pod jednou střechou. Škola otevřela ve spolupráci se ZUŠ Jagellonská ulice třídu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Důvodem byla snaha zajistit kvalitu vzdělání a odborné vedení malých výtvarníků. Žáci této třídy se věnují výtvarné výchově 6 hodin týdně.
 • Adresa - Brojova 13, 326 00 Plzeň
 • Web - www.20zsplzen.cz
 • Email - skola@zs20.plzen-edu.cz
 • Telefon - 37802 8530

 

22. Základní škola Plzeň

 • Info - Pro výuku fyziky a chemie složí na této škole odborně vybavená učebna fyziky a chemie. Pro výuku cizích jazyků máme novou jazykovou učebnu, která je vybavená audiovizuální technikou a interaktivní tabulí. Žáci mají k dispozici moderní víceúčelové školní hřiště, kde můžou provozovat různé sporty, jako jsou fotbal, házená, volejbal, basketbal či tenis. Hřiště též slouží i různým atletickým disciplínám (např. běh, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí). Žákům slouží nová odborná učebna výtvarné výchovy, odborná učebna hudební výchovy, informační centrum a aula. Vznikla také pohybová učebna se zrcadlovou stěnou.
 • Adresa - Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň 4 - Doubravka
 • Web - http://www.22zsplzen.cz
 • Email - skola@zs22.plzen-edu.cz
 • Telefon - 378 028 731

 

15. Základní škola Plzeň

 • Info - Prioritou školního vzdělávacího plánu „Škola plná života“ je environmentální výchova. Cizí jazyky se vyučují již od 1. ročníku. Na škole pracují 3 dětské pěvecké sbory: Berušky, Sluníčka a Mariella. Žáci se mohou účastnit škol v přírodě, exkurzí, výletů, tematických a projektových dnů, studijních jazykových a poznávacích zájezdů do Anglie a Německa. Škola poskytuje zázemí Sportovnímu klubu 15.ZŠ Plzeň, který se zaměřuje na dívčí volejbal. Klub má status Sportovního střediska s podporou MŠMT.
 • Adresa - Terezie Brzkové‚ 33-35, 318 00 Plzeň
 • Web - http://www.zs15plzen.cz/
 • Email - selingerovahe@zs15.plzen-edu.cz
 • Telefon - 378 027 350

 

1. Základní škola Plzeň

 • Info - Na prvním stupni škola nabízí:  výuku jazyků od prvního ročníku, přípravky sportovních tříd - moderní a estetická gymnastika, atletika, kopaná, lukostřelba, plavání. Součástí výuky jsou třídní, ročníkové i celoškolní projekty, využívání výukových programů na PC, přístup k internetu. Na druhém stupni škola nabízí: moderní metody výuky - interaktivní tabule, PC, přístup k internetu, aktivní výuka - třídní, ročníkové i celoškolní projekty rozšířená výuka informatiky,dětský parlament, klub Oáza.
 • Adresa - Západní 18, Plzeň
 • Web - http://www.zs1plzen.cz
 • Email - dolenskyra@zs1.plzen-edu.cz
 • Telefon - 378 028 214

 

14. Základní škola Plzeň

 • Info - Motto školy: "Je důležité žáka něco naučit, ale ještě důležitější je ho pro něco nadchnout a zapálit." Žáci se učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená," který poskytuje spolehlivý základ všeobecného vzdělávání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.
 • Adresa - Zábělská 25, 312 00  Plzeň.
 • Web - http://www.14zsplzen.cz
 • Email - skola@zs14.plzen-edu.cz
 • Telefon - 378 027 300

 

13. Základní škola Plzeň

 • Info - Škola disponuje 31 učebnami ve dvou budovách (z toho je 18 kmenových školních tříd a 5 oddělení školní družiny). Ostatní tvoří specializované učebny, herny.K dispozici jsou dvě počítačové učebny pro výuku informatiky a nepočítačových předmětů, z nichž v jedné je možno pracovat s dotykovou tabulí. Dotyková tabule je také v učebně pro aktivní výuku a dalších 13 těchto tabulí máme v kmenových třídách.
 • Adresa - Habrmannova 45, 326 00 PLZEŇ.
 • Web - http://www.13zsplzen.cz
 • Email -skola@zs13.plzen-edu.cz
 • Telefon - 378 028 700

 

21. Základní škola Plzeň

 • Info - Škola má dlouhou, takřka čtyřicetiletou tradici ve výuce jazyků, která je pro ni prioritou, a i proto se její školní vzdělávací program jmenuje "Brána jazyků otevřená". V současné době se zde vyučuje anglický jazyk 3x až 4x týdně, od 6. třídy navíc 3x až 4x týdně francouzský či německý jazyk, v 7. třídě nepovinně i ruský jazyk. Nabízíme rodilé mluvčí, partnerské školy v zahraničí, kurzy a zkoušky Cambridge nebo projekty E-Twinningu. K dispozici je pro Vás školní psycholog, logoped, speciální pedagog, výchovný poradce a preventista rizikového chování, kteří se starají o pozitivní klima ve třídách a spolupráci mezi žáky, učiteli a rodiči.
 • Adresa - Slovanská alej 13, Plzeň - Slovany
 • Web - http://www.21zsplzen.cz
 • Email - sekretariat@zs21.plzen-edu.cz
 • telefon - 378 028 442

 

2. Základní škola Plzeň

 • Info - Byly zde vybudovány nové učebny, knihovna s infocentrem a pedagogicko psychlogická poradna. Instalací výtahu byl do školy zajištěn bezbariérový přístup. V budově je 27 učeben, z toho 5 odborných (počítačová učebna, jazyková učebna, učebna hudební a výtvarné výchovy a laboratoř chemie a fyziky). Dále v budově můžeme najít cvičnou kuchyňku a dílny.Žáci si dle zájmu mohou vybrat z několika povinných volitelných předmětů a odpoledne mohou trávit v zájmových kroužcích pořádaných na půdě školy.
 • Adresa - Schwarzova 20, 301 00 Plzeň
 • Web - http://www.zs2.plzen.eu
 • Email - zs2@zs2.plzen-edu.cz
 • Telefon - +420 378 027 100

 

34. Základní škola Plzeň

 • Info - Vdělávací koncepce vychází ze školního vzdělávacího programu „Škola pro vaše děti“. Své znalosti mohou žáci zdokonalovat a rozšiřovat jak v řadě volitelných a nepovinných předmětů, tak v zájmových útvarech, které při škole působí. Prostory školy jsou v odpoledních hodinách k dispozici pro bohatou zájmovou činnost a pro činnost školního klubu pro žáky II. stupně. Součástí školy je rovněž několik velmi kvalitních pěveckých sborů včetně „Jiřiček“. Tyto sbory se pravidelně účastní různých soutěží a obsazují přední místa v rámci celé ČR.
 • Adresa - Gerská 32, Plzeň - Lochotín
 • Web - http://www.zs34.plzen-edu.cz
 • Email -
 • Telefon - 378 028 803

 

25. Základní škola Plzeň

 • Info - Motto školy: "Pokud je něco, co bychom chtěli na dítěti změnit, pak nejdříve zkoumejme a sledujme zda není něco, co bychom měli raději změnit na sobě." (C.G.Jung). 25. ZŠ je školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na badminton, basketbal a golf, hudební a výtvarné výchovy. 25. ZŠ je školou s výukou anglického jazyka od prvního ročníku.
  Školu dále tvoří školní družina, školní klub a školní jídelna, které jsou umístěny ve stejné budovějako základní škola. Děti nikam nepřecházejí a rodiče se nemusí bát o bezpečnost svých dětí. Školní vzdělávací program „ŠKOLA FAIR PLAY“ je sestaven tak, aby rozvíjel nadání, talent a zájmy všech žáků školy.
 • Adresa - Chválenická 17, Plzeň 326 00
 • Web - http://www.zs25plzen.cz
 • Telefon: 378 028 470

 

28. Základní škola Plzeň

 • Info - 28. základní škola poskytuje žákům všeobecné základní vzdělávání s možností volby nepovinných a volitelných předmětů. Kvalitní pedagogický sbor, v němž působí i odborní lektoři a metodici, rozvíjí u žáků spolupráci, tvořivost, samostatnost, zodpovědnost, toleranci a vzájemnou úctu. Odborné učebny poskytují žákům podnětné prostředí pro vzdělávání. Důraz je kladen na pozitivní klima a bezpečné prostředí. Smysluplné trávení volného času žákům nabízí školní družina, kroužky a mimoškolní aktivity. Velký význam pro žáky má i účast a úspěchy v řadě soutěží.
 • Adresa - Rodinná 39, Plzeň - Lobzy
 • Web - http://www.zs28plzen.cz
 • Email - hlavinkovast@zs28.plzen-edu.cz
 • Telefon - 724164426

 

31. Základní škola Plzeň

 • Info - Škola připravila do života řadu úspěšných lidí. Její kapacita je 750 žáků. Vyučování je plně organizované, zahrnuje první i druhý stupeň zpravidla po 3 až 4 paralelních třídách v ročníku. Jedním ze zaměření školy je integrace tělesně postižených žáků. V provozu je také školní družina a školní jídelna. V odpoledních hodinách slouží prostory školy zájmovým kroužkům.
 • Adresa - Elišky Krásnohorské 10, Plzeň - 32300
 • Web - http://www.zs31.plzen-edu.cz
 • Email - kurzovami@zs31.plzen-edu.cz
 • Telefon - 37 802 8763

 

10. Základní škola Plzeň

 • Info - Kapacita školy je 580 žáků. Všechny třídy jsou v hlavní budově školy. Na odloučeném pracovišti - vedlejší budově, nám. Míru 4, jsou 4 oddělení školní družiny, která má kapacitu 120 žáků I. stupně. Dále se v této budově nacházejí školní dílny, cvičná kuchyňka, žákovská a učitelská knihovna a studovna, dílna a sklad školníka. Školní jídelna, která se nachází také na nám. Míru 4, je samostatným právním subjektem.
  V hlavní budově se kromě 18 kmenových tříd nachází také odborné učebny, ve 13 učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule.
 • Adresa - Náměstí Míru 6, 301 00 Plzeň
 • Web - http://www.zs10.plzen.eu
 • Email - vlachalu@zs10.plzen-edu.cz
 • Telefon - 378 027 252

 

11. Základní škola Plzeň

 • Info - Vyučujeme podle vzdělávacího programu Barevné vzdělávání. Škola je dobře sportovně vybavena, disponuje odbornými učebnami, keramickou pecí, dílnami, třemi internetovými učebnami. Využíváme služeb školského informačního systému Škola OnLine.
 • Adresa - Baarova 31, 301 00 Plzeň
 • Web - http://www.zs11.plzen.eu/
 • Email - skola@zs11.plzen-edu.cz
 • Telefon - 420 378 028 601

 

16. Základní a mateřská škola Plzeň - Duhová škola

 • Info - MOTTO: "Nevědět je špatné, nechtít vědět je horší." Škola má všeobecné zaměření. Upřednostňujeme celkový rozvoj žákovy osobnosti ve všech oblastech. Žáky vedeme k samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti. Vyučující naší školy zohledňují individualitu dětí, jejich věkové zvláštnosti a volí přiměřené metody práce.
 • Adresa - Americká třída 30, 301 38 Plzeň
 • Web - www.duhovaskola.cz
 • Email - skola@zs16.plzen-edu.cz
 • Telefon - +420 377 327 940

 

7. Základní škola Plzeň

 • Info - Škola díky své rozsáhlé zahradě a modernímu hřišti poskytuje svým žákům i bezpečnou relaxační zónu, kterou mohou využívat během školní výuky, při pobytu ve školní družině, nebo v době mimoškolního volna. Výuka žáků je realizována v 21-ti učebnách, z nichž většina slouží jako kmenové třídy nebo jako jazykové učebny. Každá z těchto učeben je vybavena osobním počítačem s připojením na internet. K výuce odborných předmětů (fyzika, chemie, hudební výchova, informatika) pak slouží odborné učebny a jejich vybavení odpovídá specializaci na konkrétní předměty.
 • Adresa - Brněnská 36, 323 00 Plzeň
 • Web - www.zs7.plzen-edu.cz
 • Email - skola@zs7.plzen-edu.cz
 • Telefon - 378 027 201

 

17. Základní a mateřská škola Plzeň

 • Info - Základní škola je úplná s 9 postupnými ročníky. Jsme spádovou školou obvodu Plzeň 1, ale díky blízkosti středu města a velmi dobré dopravní dostupnosti 5 autobusovými a 2 tramvajovými linkami pochází řada žáků z obvodu Plzeň 3 a někteří dojíždějí i z menších obcí v okolí Plzně.
 • Adresa - Malická 1, Pzeň - Roudná
 • Web - http://www.zs17.plzen-edu.cz/
 • Email - skola@zs17.plzen-edu.cz
 • Telefon - 378 028 511

 

33. Základní škola Plzeň

 • Info - ve 33. základní škole je udržována a rozvíjena dlouholetá tradice školy se sportovním zaměřením. Škola je určena nejen pro aktivní, vrcholové sportovce, ale pro všechny  žáky se zájmem o sport obecně, tzn. pro žáky, kteří spolu se svými rodiči vnímají pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou součást zdravého životního styluCílem je proto všeobecně vzdělávat žáky s důrazem na nezbytnost sportu a pohybu pro zdravý vývoj člověka. Mezi hlavní a prioritní činnosti školy patří kromě poskytování základního vzdělání i výchova a rozvoj talentovaných dětí. Díky kvalifikovanému sboru učitelů a trenérů, spolu s technickým zázemím a vybavením školy jsou talentované děti nejen identifikovány a přilákány, ale soustavnou, systematickou a odbornou prací rozvíjeny, vedeny, motivovány a podporovány. I proto sport a tělesná výchova představují 33. základní školu jako jednu z nejúspěšnějších škol v Plzeňském kraji.
 • Adresa - Terezie Brzkové 31, 318 00 Plzeň
 • Web - http://www.zs33plzen.cz
 • Email - zs33@zs33.plzen-edu.cz
 • Telefon - 378 027 411

 

Základní a mateřská škola Plzeň Božkov

 • Info - ZŠ získala novou přístavbou novou kmenovou učebnu, kabinet, počítačovou učebnu, byla rozšířena sborovna učitelů a v nových prostorách vzniklo informační centrum, které mohou žáci využívat nejen k výuce a volnočasovým aktivitám, ale i o přestávkách a k přípravě na vyučování. ZŠ pracuje v 1. a 2. ročníku podle ŠVP Škola pro všechny, ve 3. - 5. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola. Ve všech ročnících se vyučuje anglický jazyk.
 • Adresa - Vřesinká 17, Plzeň - Božkov
 • Web - http://www.zsplzenbozkov.cz
 • Email - ….@zsbozkov.plzen-edu.cz 
 • Telefon - 378 027020

 

Základní škola pro sluchově postižené Plzeň

 • Info -škola zajišťující předškolní a základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu "Neslyším, ale rozumím" zpracovaného podle RVP pro předškolní a základní vzděláváníškola zajišťující dětem a žákům z větších vzdáleností možnost ubytování na internátě v areálu školyškolské zařízení zajišťující speciálně pedagogicku péči ve vlastním SPC. Pro děti se sluchovým postižením, vadami řeči, poruchami sluchového vnímání a specifickými poruchami učení.
 • Adresa - Mohylová 19, 312 09 Plzeň
 • Web - http://www.sluchpost-plzen.cz/
 • Email - zastupce@sluchpost-plzen.cz
 • Telefon - 378 609 938

 

Základní a mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči

 • Info - Již 20 let pečují o zrakově postižené žáky ve věku od 3 do 15 let. Výuka probíhá podle osnov základní školy, ve třídě je maximálně 14 žáků, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti. Součástí školy je mateřská škola, školní jídlena, školní družina a klub, moderní internát, který poskytuje ubytování pro žáky ze vzdálenějších oblastí a speciálně pedagogické centrum, které zajišťuje poradenskou činnost pro žáky školy. Kromě výuky dle osnov vyučujeme děti hru na hudební nástroj, braillské písmo, prostorovou orientaci. Ve volném čase se žáci mohou věnovat kromě běžných sportů i speciálním sportovním disciplínám pro zrakově postižené (goalball a show-down). Pro žáky jsou pořádány školy v přírodě, výcvikové běžecké lyžařské kurzy, kurzy plavání (v rámci TV) atd. Po ukončení školy mohou deti pokračovat na běžné střední škole, učilišti nebo pokračovat ve studiu na speciálních středních školách. Naši bývalí žáci nyní studují na vysokých školých ekonomického, technického a humanitního zaměření s vynikajícími výsledky.
 • Adresa - Lazaretní 25, 31200 Plzeň
 • Web - http://www.zrak-plzen.cz
 • Email - zrak@volny.cz
 • Telefon - +420 377 265 936

 

Základní škola při fakultní nemocnici v Plzni

 • Info - Má Vaše dítě poruchy pozornosti (ADD), poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), poruchy chování (ODD), poruchy učení – dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii atd.? Má Vaše dítě psychické problémy – neurotické projevy (tiky, koktavost, úzkost – neopodstatněný strach, školní fóbie – strach, dlouhodobé bolesti hlavy, břicha); poruchy chování ve vztahu k rodině, ve škole; emoční poruchy;. Je Vaše dítě předškolního věku a má psychické problémy? Pro vás je tato škola. Naši žáci jsou dlouhodobě velice úspěšní při přijímacích řízeních na víceletá gymnázia a další typy středních škol. Cílem komplexní péče naší školy jsou co nejzdravější, citlivé, vnímavé a co nejvíce vzdělané děti a žáci.
 • Adresa - Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
 • Web - http://www.skola-pri-fn-plzen.cz/
 • Email - zsfn@cmail.cz
 • Telefon - 377103138

 

ZŠ, dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče pro děti a mládež Plzeň

 • Info - Základní škola speciální pro 60 žáků se školní jídelnou. Základní škola je nedílnou součástí Dětského diagnostického ústavu v Plzni. Školní vzdělávací program nelze koncipovat samostatně, ale pouze v návaznosti na další součásti Dětského diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče. Žáci jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání „Škola pro zítřek“. Škola poskytuje vzdělání i žákům, kteří pracují v kmenových školách podle ŠVP upraveného pro žáky s LMP. Po dobu pobytu jsou integrováni do běžných tříd, je jim věnována individuální péče. Do školy bývají zařazeni i žáci víceletých gymnázií. 
 • Adresa - Karlovarská 459/67, 323 00  Plzeň 
 • Web - www.dduplzen.cz
 • Email - dduplzen@dduplzen.cz 
 • Telefon - 774 715 261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 07.12.2015

a Iveta Šlajerová

fotofotofotofotofotofoto